//
Artikel
Artikelen, De Stadionreeks

Een nieuw stadion voor VVV-Venlo. Eindeloze discussies over het Kazerneterrein

Een aantal weken geleden haalde De Skybox, in een zweem van nostalgie, herinneringen op aan de geschiedenis van het onderkomen van de Venlose voetbalclub VVV. Van Stadion de Kraal via De Berckt naar De Koel, met een van levensbelang geachte verbouwing een decennium geleden. De ambities van de ondernemende voorzitter Hai Berden zijn groter dan een stadion als de Koel aan kan, zo meldden we in het genoemde artikel. Vandaag zoomen we nader in op de strubbelingen die uiteindelijk moeten gaan leiden tot deze nieuwbouw. We mogen daarbij een voorzichtige conclusie doen: er ligt een nieuw plan voor een stadion!

Het voormalig Kazerneterrein: een lot uit de loterij voor een ambitieuze gemeente

Locatie MFC

De nieuwe potentiële locatie licht aan de ‘Blerickse zijde’ van de Maas. Het verkeer hoeft zodoende niet de stad (rechts op de kaart) meer door. De Koel ligt immers nog verder naar het oosten.

Hoewel Stadion de Koel niet ver van het station verwijderd is, moet het meeste verkeer midden door Venlo om het stadion te bereiken. Zodoende kon het de afgelopen tijd wel eens gebeuren dat bij een thuiswedstrijd tegen een topploeg, de hele stad onbereikbaar werd. In het kielzog van de Floriade kreeg de infrastructuur van de stad een impuls, maar juist de Kaldenkerkerweg werd daarbij een ondergeschoven kindje. Veel verkeer wordt inmiddels om de Noord-Limburgse stad heen geleid: menig Nederlandse vakantieganger zal zich de drukke situatie in de binnenstad van Venlo herinneren voordat eindelijk, achter de grenspalen, de U61 kon worden bereikt. Dat behoort tot het verleden. Via de A73 en de A74 wordt het verkeer vakkundig om de stad heen geleid.

Een dure nieuwbouw op de plek van de Koel of het plan uit de jaren negentig  om de Kraal te herontwikkelen lijken zodoende door de actualiteit ingehaald. Een nieuw stadion mag waarschijnlijk niet meer op deze – qua bereikbaarheid – onmogelijke locatie liggen. Bovendien zijn gemeenteraad en college het eens over een vierpuntenlijst: 1) het moet er mooi uitzien, 2) het moet duurzaam en cradle-to-cradle zijn, 3) het moet multifunctioneel zijn en 4) private partijen moeten een groot gedeelte van de financiële risico’s dragen.

VVV Venlo

VVV Venlo vindt het tijd om haar ambities waar te maken.

Qua locatie leken de plannen onder een gunstig gesternte te staan: De Landmacht verkocht in 2006 de Frederik Hendrikkazerne aan de gemeente Venlo. Die dacht daarmee goud in handen te hebben en ontwikkelde prachtige plannen voor een nieuwe invulling van het gebied. Het oude Kazerneterrein was immers op loopafstand van station Blerick en het verkeer hoefde niet het hele centrum van Venlo meer te doorkruisen om het stadion te bereiken. Bovendien kon Venlo met de ontwikkeling van het gebied aan deze kant van de rivier de Maas omsluiten. Het plan zou tevens perfect gecombineerd kunnen worden met de bouw van de nieuwe Maaskade en de daarmee gepaard gaande nieuwbouw van theater de Maaspoort aan de Venlose oever. De gemeente zag het wel zitten en ging zoals gewenst in samenwerking met private partijen, die zich schaarden onder de naam MFC (multifunctioneel centrum) de Kazerne, om een organisatie die onder voorzitterschap kwam van Hai Berden op te zetten. Naast MFC de Kazerne waren ook andere partners als het ROC en Holland Casino geïnteresseerd in een vestiging in het KazerneKwartier.

Al snel kreeg het plan met tegenslagen te kampen. De economische crisis greep hard om zich heen en veel private partijen bleken angstig om geld uit te geven. Aan de andere kant was de publieke opinie op de hand van Berden: Venlo droeg haar Eredivisieclub op handen en wilde vooruit. Daarnaast was Venlo druk doende zichzelf te ontwikkelen: de genoemde infrastructurele voorzieningen, een Floriade en zelfs een universiteit(sdependance van de Universiteit Maastricht) fleurden de stad op. Het eens zo lelijke eendje – uit het stof van de oorlog met man en macht, maar schijnbaar zonder architect en ongehinderd door gevoel voor esthetiek, opgebouwd na een bombardement – leek zich eindelijk te ontplooien. Grote projecten vonden eindelijk in Venlo plaats, nadat de Venlonaren in voorgaande jaren een Outletcentrum en een Retailpark in Roermond gevestigd hadden zien worden. Het Venlose college, in het bijzonder toenmalig VVD-wethouder Mark Verheijen, bulkte van ambitie: ‘we willen een regio met meer zelfvertrouwen, een beter imago en een kennisgerichte economie’, zo zei Verheijen daarover in 2010. Het zal geen verrassing zijn dat dit ambitieuze college vond dat een bloeiende voetbalclub hoorde bij de groeiende stad en het ambitieuze plan MFC de Kazerne dus steunen. Al moest daarvoor de coalitie een keer vallen: de PvdA had meer twijfels over het plan dan coalitiepartners VVD en CDA.

Van haarscheurtjes naar een voorlopig definitieve breuk

Hai Berden

Hai Berden, een ambitieuze zakenman die over grenzen durft te kijken.

De coalitie werd uiteindelijk gerepareerd, maar er ontstonden inmiddels serieuzere haarscheurtjes in het plan. Het ROC trok zich terug uit het plan en het Holland Casino begon te twijfelen, waardoor de private investeringen helemaal geen zekerheid meer waren. De gemeente wilde onder geen enkel beding tornen aan de eis dat er een multifunctioneel centrum moest ontstaan: een centrum waarin ook concerten en congressen konden worden gehouden en waarin het voetballende aspect slechts één van de functies zou zijn. Berden liet onderzoeken dat in de omgeving van de gemeente Venlo behoefte was aan een dergelijk centrum en dat op deze manier ook de stap over de grens werd gemaakt. De directeur van Seacon Logistics, die groot werd dankzij zijn constatering dat Venlo in het verlengde van de haven van Rotterdam lag en daarmee geografisch de enorme potentie had een economisch hart van Europa te worden, dacht niet binnen de landsgrenzen en wilde de concurrentie aangaan met Mönchengladbach en Düsseldorf aan de Duitse zijde. Op 25 april 2012 werd door de gemeenteraad het plan van het MFC dan ook met een meerderheid, bestaande uit VVD, CDA, D66, Lokale Democraten en drie leden van de PvdA-fractie aangenomen. Felle tegenstanders van de plannen, SP, met in het kielzog GroenLinks en Venlokaal, moesten tandenknarsend toezien hoe bulldozers het Kazerneterrein begonnen klaar te maken voor de toekomst.

Bij de eerste graafwerkzaamheden werden de resten van het Spaans fort St. Michiel aangetroffen. Onverwacht was dat de resten puntgaaf bleken en ook nog eens een unieke historische waarde bezaten: vrijwel nergens in Nederland zijn Spaanse resten in die staat gevonden en bovendien zouden ze een reliek kunnen worden van de Opstand vanuit Spaanse – lees in dit opzicht: Limburgse – ogen. De bouwers hadden haast en wilden vooral niet gehinderd worden door dit historische bouwwerk, maar andere belanghebbenden zagen er een unieke kans in het nieuwe MFC van een extra toeristische trekpleister te voorzien. Zeker wanneer kille betonblokken op industrieterreinen elders in het oog worden gehouden, zou dit een grote kans moeten zijn om het nieuw te bouwen centrum van extra cachet te voorzien. Actiegroep Red Ons Fort, in allerijl opgericht, was dan ook in essentie niet tegen de bouw van het MFC, maar voor een implantatie van het oude in het nieuwe.

De Floria, ook al zo'n toonbeeld van gezonde Venlose ambities of een miljoenenverslindend luchtkasteel?

De Floriade, ook al zo’n toonbeeld van gezonde Venlose ambities of een miljoenenverslindend luchtkasteel?

Halverwege 2012 meldden zich wel echte tegenstanders. Omwonenden waren angstig voor geluidsoverlast en stapten naar de Raad van State. Een tegenslag voor de voorbereiders. Een interview met Hans Soentjens, lid van MFC de Kazerne en directeur van VVV-Venlo, zette de zaak in lichterlaaie. ‘De gemeente vraagt teveel van VVV-Venlo en de private investeerders. Het moet goedkoper en met minder eisen’, aldus een ongeduldige Soentjes. Hij had wellicht niet gerekend op een woedende reactie van wethouder Van den Beucken: ‘Wij begrijpen deze ontevredenheid niet, oorspronkelijk zou VVV-Venlo zelfstandig het stadion financieren, toen dit niet meer lukte door de crisis werd de hulp van de gemeente ingeroepen. (…) Er wordt niet afgeweken van de afspraken en eisen rondom het MFC stadion. De gemeente Venlo wil een MFC stadion dat iets toevoegt aan de stad. Daarom zijn er eisen aan het gebouw gesteld, zowel qua uiterlijk als voor de constructie. Het stadion komt midden in de stad te liggen, duurzaamheid en een mooi uitziend stadion zijn daarvoor een vereiste. Dat is niet onderhandelbaar. Er komt geen lelijke betonnen doos midden in de stad (…) De gemeente leent niet zomaar geld uit, de betrouwbaarheid van de nieuwe huurder is voor de gemeente van groot belang. Geen geld, geen MFC en geen stadion. Dat was en blijft de voorwaarde.’ Met die woorden trok de gemeente in november 2012 zijn handen van het stadion af.

Wat rest is een bouwput, zowel in letterlijke als in figuurlijke zin des woords. Bestuurders en volksvertegenwoordigers kijken met een wrange nasmaak terug op het proces. ‘We hebben jarenlang stilgestaan bij de huidige situatie en er is nog niets niets bereikt’, zo zegt SP-raadslid Ton Heerschop erover. ‘De gemeente betreurt het dat de samenwerking beëindigd is’, zo valt Remco Hoogstraten het raadslid hem namens het college bij. Toch is het plan voor een MFC of een stadion zowel vanuit de oppositie als vanuit het college allerminst een gesloten dossier.

Hoe nu verder?

De Skybox sprak met zowel het college als de oppositie en tekende op dat over de nu te volgen weg nog veel onduidelijkheid bestaat. Dat geldt voor zowel de locatie als voor de praktische invulling van de plannen. Betreffende de locatie is het college duidelijk: ‘alternatieve plannen zijn niet aan de orde. De opdracht van de raad is daarin volstrekt helder’. Echter, vanuit de SP bestaat wel degelijk de wens  alternatieven nader te bekijken: ‘kijk naar Liverpool of bijvoorbeeld PSV. PSV heeft haar stadion in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw weten te verbouwen door te blijven zitten aan de Frederiklaan in Eindhoven. Waarom kan dat in Venlo niet? De supporters zijn gek op de Koel, waarom dan iets zonder ziel neerzetten op een andere plek? Het is het clubbestuur dat het graag wil en daar lijkt alle realiteitszin verdwenen. Natuurlijk zullen we daarbij de parkeerproblemen moeten oppakken en zal de Koel een langdurige ingrijpende opknapbeurt moeten krijgen.’

Ton Heerschop

Heerschop: grote twijfels…

De SP-fractie is zodoende erg sceptisch over het plan op het Kazerneterrein. ‘Nog los van een te dikke verkeersstroom die zelfs het verkeer van en naar het in de nabijheid gelegen ziekenhuis kan dwarsbomen, zijn de bezoekersaantallen die men beschikbaar wil stellen behoorlijk hoger dan in de huidige Koel. Gezien de positie van VVV op de ranglijst mag je je dan afvragen in hoeverre men die stoelen kan vullen.’ De vraag in hoeverre het stadion een invulling kan geven aan de behoeften van de Venlonaar, die niet specifiek van voetbal in de eigen stad houdt, kan volgens de SP-fractie eveneens met de grote voorzichtigheid beantwoord worden: ‘multifunctioneel is verzonnen om bij het eerste plan onder de wetgeving van staatssteun uit te kunnen komen. Het is er letterlijk met de haren bijgesleept en niemand uit de wereld van experts heeft ooit belangstelling gehad voor dit concept’, zo geeft Heerschop aan.

Het college is het daar hartgrondig niet mee eens en geeft bij monde van Hoogstraten aan dat ‘de dominante activiteiten in het MFC juist niet-voetbalgerelateerd zijn. Denk bijvoorbeeld aan fairs, beurzen, congressen, muziekevenementen et cetera.’ Daarbij vindt Hoogstraten dat het voor de gemeente Venlo om meer gaat dan een MFC: ‘de samenwerking tussen gemeente en MFC de Kazerne BV was ingegeven door het maatschappelijke belang van een MFC in stad en regio. De gemeente was bereid deze rol te pakken niet alleen vanwege het belang van een nieuw voetbalstadion, maar omdat een evenementencentrum als een belangrijke voorziening voor de stad wordt gezien vanuit strategisch perspectief. Daarmee is het van maatschappelijk belang. Bovendien kwam het erop neer dat het oorspronkelijke plan de gemeente uiteindelijk, onder de streep, niets kostte.’

Een glimp hoop aan de horizon…

Voor de Venlonaar is het dus afwachten of het Venlose keurkorps haar wedstrijden in de Koel blijft afwerken of elders. Toch gloort er hoop voor de ambitieuze voetballiefhebber. Heerschop daarover: ‘er komen gemeenteraadsverkiezingen aan, dus het zou zomaar kunnen dat bepaalde politieke partijen met een konijn uit de hoge hoed gaan komen. De vraag is hoe sterk de gemeenteraad zich dan gaat maken om de plannen enkel en alleen in oorspronkelijke vorm te laten doorgaan.’ Zover hoeft het echter niet te komen. Hoogstraten heeft immers goed nieuws:  ‘de samenwerking tussen MFC de Kazerne BV en de gemeente Venlo – waarmee dus ook publieke middelen gemoeid waren –  is inderdaad van de baan. Op dit moment is er echter een privaat initiatief in ontwikkeling van MFC de Kazerne BV samen met Twister Media Group en VolkerWessels. De plannen hiervoor worden aanstaande woensdag aan de gemeenteraad gepresenteerd.’

Het laatstgenoemde initiatief zou de ontwikkelingen in een nieuw licht stellen. Immers, weet MFC de Kazerne BV alsnog private partners enthousiast te maken – en te houden – voor de totstandkoming van een multifunctioneel centrum, dan kan er uiteindelijk toch gebouwd worden. En dat allemaal zonder publieke gelden. Dat is niet het enige: ook Holland Casino lijkt terug te komen op het besluit zich terug te trekken uit de plannen voor vestiging binnen het KazerneKwartier. ‘Misschien heeft de huidige ontwikkeling ervoor gezorgd dat er nu een volstrekt privaat initiatief ligt. Oorspronkelijk was het altijd het idee dat de markt het MFC zou bouwen’, aldus Hoogstraten. Mocht de bouw er toch komen, dan vindt de SP-fractie dat daarbij de Venlose werkgelegenheid niet mag worden vergeten: ‘voor de bouw is helemaal niet zeker dat Venlose bedrijven in aanmerking komen. En als dat al zo is spreekt men op de steigers in Nederland vaker Pools dan Nederlands. Wat betreft de arbeidsplaatsen door het MFC zal dat zeer afhangen van het succes van de club en de mogelijk te houden evenementen’, aldus Heerschop. Hoewel er nog een lange weg te gaan lijkt, gloort er aan de horizon hoop voor de Venlose voetballiefhebber, al is enige voorzichtigheid op zijn plaats na de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. We blijven het met veel interesse volgen.

Over Remy Maessen

"Ik herinner het me als de dag van gisteren. Het was zaterdagmiddag rond een uur of twee. Die ochtend had ik – als voorhoedespeler van de D-jeugd van de inmiddels niet meer bestaande voetbalclub KVC – waarschijnlijk weer wat kansen om zeep geholpen en ik zat inmiddels huiswerk te maken. Mijn vader, toenmalig bestuurslid van VVV, vroeg of ik zin had om die avond samen met hem naar ‘De Koel’ – nog steeds Neerlands meest pittoreske voetbalstadion – te gaan voor de wedstrijd tussen VVV en FC Den Bosch. De Venlonaren hielden het Den Bosch van Ruud van Nistelrooij en Anthony Lurling op 1-1 en mijn liefde voor het spelletje was geboren. Inmiddels, 14 seizoensgidsen van Voetbal International verder, ben ik bijna afgestudeerd als parlementair historicus en durf ik te zeggen dat ik van meer antiquarische voetbalfeitjes – van lang vergeten eindtoernooien tot de Nigeriaanse competitie anno 2011 – op de hoogte ben dan menig ander liefhebber. Deze feitjes zal ik – evenals mijn ervaring als hoofredacteur van diverse tijdschriften – gaan aanwenden om dit initiatief tot een succes te maken. Kleine momentjes en kenschetsen van vergeelde voetbalbladzijden vormen mijn specialisatie – bedoeld om bij elke lezer een ‘aha-erlebnis’ op te wekken."

Reacties

Trackbacks/Pingbacks

  1. Pingback: De play-offs om promotie en degradatie. Deel 3: dromen en nachtmerries | - 3 mei 2013

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: